INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem serwisu internetowego www.ratyreprezentowane.pl jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Legnicka 48 bud. C-D.
 2. Serwis Internetowy www.ratyreprezentowane.pl jest bezpłatnym serwisem internetowym kierowanym do uczestników konkursu Raty Dobrze Reprezentowane prowadzonego przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
 3. Spółka Credit Agricole Bank Polska S.A. dołożyła starań, aby materiały zawarte na stronie www.ratyreprezentowane.pl pochodziły z rzetelnych i wiarygodnych źródeł. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za aktualność i kompletność przedstawianych w serwisie publikacji i danych. Tym samym nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia, a przede wszystkim za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji dostępnych w Serwisie.
 4. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że informacje zawarte w serwisie internetowym www.ratyreprezentowane.pl oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług finansowych, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.
 5. Przewidziane zostały okresowe aktualizacje serwisu www.ratyreprezentowane.pl Credit Agricole Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w zawartości części lub całości serwisu, w terminie wybranym przez siebie, bez konieczności uprzedzania Użytkowników.
 6. Bez pisemnej zgody Credit Agricole Bank Polska S.A. zabrania się kopiowania i przetwarzania części lub całości zawartych w serwisie www.ratyreprezentowane.pl materiałów (w szczególności logotypu), informacji oraz powielania rozwiązań informatycznych, linkowania do stron www.ratyreprezentowane.pl.

ZAKRES, CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Informacje z formularzy kontaktowych wykorzystywane będą do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 2. Zakres zbieranych danych różni się w zależności od typu formularza. Formularz zawiera precyzyjnie opisane pola informujące o rodzaju danych, które Użytkownik przekazuje Credit Agricole Bank PolskaS.A.
 3. Przekazanie Credit Agricole Bank Polska S.A. adresu e-mail Użytkownika i wyrażenie zgody na wykorzystanie go w celach korespondencyjnych jest warunkiem rozpoczęcia kontaktu z Użytkownikiem. Informacje dotyczące złożonego zapytania, prośby lub reklamacji będą kierowane do Użytkownika drogą elektroniczną, telefonicznie, ewentualnie pocztą.
 4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych gromadzonych w serwisie www.ratyreprezentowane.pl innym podmiotom następuje wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźniej zgody przez Użytkownika oraz w sytuacjach wyraźnie wskazanych w obowiązujących przepisach.
 5. Serwis korzysta z technologii zwanej "cookies", która poprzez serwer HTTP, obsługujący domenę „ratyreprezentowane.pl”, zapisuje na komputerze Użytkownika krótkie notatki, ułatwiające w przyszłości identyfikację Użytkownika. Możliwe jest wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji obsługi "cookies", bez konsekwencji w postaci jakichkolwiek utrudnień w poruszaniu się po Serwisie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Proces wprowadzania przez Użytkownika danych do formularzy wymagających podania danych osobowych realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, co w sposób wydatny wpływa na ochronę danych.
 2. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji, z wyłączeniem protokołu SSL, z reguły nie mają charakteru poufnego i są narażone na ingerencję osób trzecich. W przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z komputera, do którego dostęp mają także inne osoby, po zakończeniu korzystania ze stron serwisu www.ratyreprezentowane.pl zawierających formularze wymagające podania personaliów powinien wysłać formularz lub jeśli uzupełnianie formularza nie może być zakończone Użytkownik powinien zamknąć wszystkie okna/zakładki przeglądarki, zawierające formularze, do których wprowadzał dane osobowe.
 3. Do danych osobowych mają dostęp wyłącznie osoby odpowiednio do tego przygotowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).
 4. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadziła rygorystyczne procedury postępowania obowiązujące wszystkich pracowników. Wyraża się to między innymi w precyzyjnym przyznawaniu dostępu do danych Klientów. Kolejnym mechanizmem systemu zabezpieczeń jest rejestrowane wszystkich czynności pracowników Credit Agricole Bank Polska S.A. w systemie oraz nagrywanie rozmów przeprowadzanych z Klientami.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Credit Agricole Bank Polska S.A. odpowiada wyłącznie za Politykę Prywatności własnego Internetowego Serwisu www.ratyreprezentowane.pl Nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w innych Serwisach, w szczególności tych wydawców, których strony internetowe odsyłają za pomocą linków do Witryny www.ratyreprezentowane.pl jak również tych, których linki znajdują się na www.ratyreprezentowane.pl.
 2. Wydawca www.ratyreprezentowane.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D.
 4. Wprowadzając dane osobowe do serwisu www.ratyreprezentowane.pl, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów określonych w niniejszej Polityce.
 5. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz do ich poprawiania.
 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami przedłożonej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926).