1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Legnicka 48 bud. C-D;

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail IOD@credit-agricole.pl lub pisemnie, na adres siedziby administratora;

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”);

4) Dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu obowiązywania Konkursu, upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszego Konkursu lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa;

5) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

6) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.