Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„RATY DOBRZE REPREZENTOWANE V EDYCJA”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem konkursu pod nazwą „Raty dobrze reprezentowane V Edycja”, zwanego dalej: „Konkursem”, jest LUKAS Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, zwana dalej: „Organizatorem”.

2.     Niektóre czynności związane z organizacją Konkursu, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu, w imieniu lub na rzecz Organizatora wykonywać będzie Vision SecretClient Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, zwana dalej: „Koordynatorem”.

3.     Konkurs będzie trwać od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. Organizator ma prawo podjąć decyzję o przedłużeniu Konkursu na kolejny okres lub kolejne okresy. W takim przypadku uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego przedłużeniu.

4.     Konkurs odbywać się będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie zaproszonych przez Organizatora punktów handlowych (zwanych dalej „Sklepami”).

5.     Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba:

 - 5.1 będąca Właścicielem Sklepu (Sklepów), tj.:

         5.1.1. prowadząca działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu Sklepu, lub

         5.1.2. będąca wspólnikiem lub członkiem organu spółki osobowej prowadzącej Sklep, lub

         5.1.3 będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem organu spółki kapitałowej prowadzącej Sklep,

 - 5.2 zatrudniona przy sprzedaży towarów lub usług przez któregokolwiek z Właścicieli Sklepów w jednym ze Sklepów, do której obowiązków należy przedstawianie klientom oferty Organizatora w zakresie udzielania kredytów konsumenckich oraz doprowadzanie do zawarcia umowy kredytu (dalej: Sprzedawca).

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1.       Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i przekazanie Organizatorowi przez osobę uprawnioną do wzięcia udziału w Konkursie Deklaracji Uczestnictwa na formularzu dostarczonym przez Organizatora, zawierającej m.in. zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu prawidłowej realizacji Konkursu (dalej „Deklaracja Uczestnictwa”). W przypadku osób wymienionych w ust. I – 5.2 warunkiem udziału w Konkursie jest dodatkowo wyrażenie pisemnej zgody przez odpowiedniego Właściciela Sklepu. Uczestnikami Konkursu stają się automatycznie osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w poprzednich latach trwania Konkursu i nie zgłosiły chęci wystąpienia z konkursu. W przypadku przedłużenia Konkursu przez Organizatora na kolejny okres, nie jest wymagane ponowne podpisanie Deklaracji Uczestnictwa przez Uczestnika Konkursu ani ponowne uzyskanie zgody odpowiedniego Właściciela Sklepu.

2.       Formularze Deklaracji Uczestnictwa będą wraz z niniejszym regulaminem dostarczane przez Organizatora do Sklepów za pośrednictwem jego Przedstawicieli Handlowych. Wypełnioną i podpisaną Deklarację Uczestnictwa należy przekazać Organizatorowi również za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego Organizatora, o którym mowa powyżej. Deklaracje Uczestnictwa będą sporządzane na drukach zbiorowych – obejmujących wszystkie osoby w danym Sklepie uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie, które zdecydowały się wziąć w nim udział.

3.       Za datę przystąpienia do konkursu „Raty Dobrze Reprezentowane V Edycja” przyjmuje się datę przyjęcia Deklaracji Uczestnictwa przez Przedstawiciela Handlowego opiekującego się sklepem, pod warunkiem, że deklaracja dotrze do Organizatora w ciągu 30 dni. W przeciwnym wypadku za datę przystąpienia do konkursu przyjmuje się pierwszy dzień miesiąca, w którym formularz zgłoszeniowy dotarł do Organizatora.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Deklaracji Uczestnictwa i nie dopuszczenie Uczestnika do udziału
w Konkursie bez podania przyczyn.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy umowy kredytowe, od których naliczono punkty konkursowe zostały sporządzone z naruszeniem zasad określonych w umowie o współpracy łączącej uczestnika Konkursu, o którym mowa w ust. I – 5.1 z Organizatorem.

6.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie bez podania przyczyn z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia uczestnictwa, w którym to okresie Uczestnik ma prawo wymienić zdobyte punkty na nagrody.

7.       Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Konkursie zawiadamiając o tym Organizatora na piśmie za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego Organizatora.

8.       Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy Uczestnika Konkursu, o którym mowa w ust. I – 5.2 powyżej, ze Sklepem, Uczestnik ten automatycznie traci prawo do dalszego uczestniczenia w Konkursie. Jeżeli jednak prawidłowo powiadomił on Organizatora, że wymienia określoną ilość punktów na nagrodę, przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę, nagroda ta może zostać przez takiego uczestnika wygrana nawet, jeśli miałoby to nastąpić po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę.

9.       W przypadku zakończenia pracy przez osobę zgłoszoną do Konkursu w Sklepie zgłoszonym do Konkursu lub zaistnienia innych okoliczności, dla których Uczestnik powinien zostać wyłączony z udziału w Konkursie, obowiązek zgłoszenia tego faktu Organizatorowi spoczywa na Właścicielu Sklepu. Jeśli Właściciel Sklepu nie powiadomi o tym fakcie Organizatora, nagrody zamówione przez Uczestnika zostaną dostarczone do Sklepu i zmniejszą saldo punktowe pozostałych Uczestników Konkursu z danego Sklepu.

10.    Uczestnicy i zebrane przez nich punkty w konkursie Raty Dobrze Reprezentowane IV Edycja, który trwał od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r., przechodzą do Konkursu „Raty Dobrze Reprezentowane V Edycja”.

11.    Podpisanie przez uczestnika Deklaracji Uczestnictwa oznacza jego zgodę na zasady określone w niniejszym regulaminie.

 


III.ZASADY KONKURSU

Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest łącznie: zebranie określonej ilości punktów i udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe z zakresu wiedzy o działalności LUKAS Banku. 

III. I. ZEBRANIE OKREŚLONEJ LICZBY PUNKTÓW

1. Za każdą sprzedaż kredytu objętego Konkursem, w okresie od daty zgłoszenia udziału w Konkursie przez przynajmniej jedną uprawnioną osobę z danego Sklepu do dnia 28 lutego 2010 r., na koncie tego Sklepu w systemie informatycznym Koordynatora zapisywana będzie odpowiednia ilość punktów, zgodnie z postanowieniami ustępów poniższych.

2. Użyte poniżej nazwy sprzedawanych kredytów oznaczają kredyty konsumenckie udzielane przez Organizatora.

3. Punkty w Konkursie będą przyznawane wg schematu:

3.1 Za sprzedaż każdych 100 zł kredytu:

3.1.1                Standardowego oraz promocji „Odroczona spłata” i „Promocja z bonusem”, Sklep otrzyma 1 punkt;

3.1.2           „Odsetki gratis”, „Okrągła rata”, „Rata +1,5%”, „Rata +1,4%”, „Rata +1,3%”, „Rata +1,2%”, „Rata +1,1%”, „Wyprzedaż kredytu - odsetki 50%”, „Uniwersalny procent X/Y” (gdzie X>Y, np. Formuła 15/10) Sklep otrzyma 0,7 punktu;

3.1.3           „Rata w kratkę”, „Formuła 10/10”, „Formuła 15/15”, „Rata +1%”, „Rata +0,9%”, „Rata +0,8%”, „Rata +0,7%”, „Rata +0,6%” Sklep otrzyma 0,5 punktu;

3.1.4           Za sprzedaż kredytów „2x0” i „3x0”, „Rata +0,5%” oraz „Uniwersalny procent X/Y” (gdzie X<Y, np. „Formuła 5/10”) nie przyznaje się punktów.

 3.2 Punkty dodatkowe:

3.2.1 Za sprzedaż kredytu z ubezpieczeniem podstawowym (tj. ubezpieczenia na wypadek śmierci) przyznane zostaną dodatkowe 2 punkty, a w przypadku sprzedaży kredytu z ubezpieczeniem pakietowym (tj. np. na wypadek utraty pracy i na wypadek choroby) – dodatkowe 5 punktów; dotyczy to wszystkich kredytów wymienionych w pkt. 3.1.;

3.2.2 Za sprzedaż jednego z wymienionych w pkt. od 3.1.1 do 3.1.3 kredytów na okres kredytowania co najmniej 13 miesięcy przyznane zostaną dodatkowo 3 punkty;

3.2.3 Za każdy 10-ty kredyt sprzedany w danym Sklepie przyznanych zostanie dodatkowo 10 punktów.

 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia punktacji na inne kredyty nie wymienione w pkt. 3. Wprowadzenie takiej punktacji może nastąpić w dowolny sposób zapewniający dotarcie informacji do wszystkich uczestników w zbliżonym czasie i nie będzie uważane za zmianę niniejszego regulaminu.

5. Za „sprzedaż kredytu” w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się przekazanie przez Właściciela Sklepu lub upoważnioną przez niego osobę Organizatorowi podpisanego przez kredytobiorcę dokumentu umowy kredytu, w sposób określony w umowie o współpracy, pod warunkiem, że kredytobiorca nie odstąpi od umowy kredytu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Ponadto, w trakcie trwania Konkursu Organizator może przyznać Sklepowi dodatkową, określoną przez siebie ilość punktów w ramach nagrody za szczególny wkład w sprzedaż kredytów Organizatora.

7. Każdy Uczestnik będzie mógł sprawdzić ilość punktów zapisanych w ramach przysługującej mu puli w następujący sposób:

7.1           Wysyłając z telefonu komórkowego, zgłoszonego przez Uczestnika w Konkursie, na numer 3223 SMS o treści: „PUNKTY”. W odpowiedzi Uczestnik otrzyma SMS zwrotny z informacją o ilości punktów. Koszt wysłania SMS wynika z indywidualnych planów taryfowych każdego uczestnika

7.2           Logując się używając indywidualnego loginu i hasła na stronie internetowej Konkursu https://www.ratyreprezentowane.pl

7.3           Dzwoniąc na infolinię LUKAS Banku (LUKAS Partner)

 

III. II. PYTANIA KONKURSOWE

1.       Każdy z Uczestników może w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, aż do 31 marca 2010 r., wykorzystać zdobyte punkty w ten sposób, że po prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, otrzyma nagrodę wskazaną wcześniej przez siebie z:

1.1           oferty nagród przedstawionej w wydanym przez Organizatora katalogu nagród, który został doręczony Uczestnikom przez Przedstawiciela Handlowego Organizatora, lub

1.2           oferty nagród przedstawionej na stronie internetowej Konkursu https://www.ratyreprezentowane.pl, lub

1.3           oferty nagród przedstawionej w wydanym przez Organizatora Newsletterze, który został doręczony Uczestnikom przez Przedstawiciela Handlowego Organizatora.

Do każdej nagrody przypisana będzie określona wartość punktowa i w celu udziału w Konkursie o tę nagrodę, Uczestnik musi posiadać na swoim koncie odpowiednią liczbę punktów. W przypadku wygranej punkty te są kasowane na koncie Uczestnika, natomiast Uczestnik, który nie wygrał nagrody zachowuje punkty.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Uczestnikowi możliwości wskazania nagrody, która nie znajduje się w ofercie nagród wymienionych w pkt. od 1.1 do 1.3, za szczególny wkład w sprzedaż kredytów Organizatora. Wskazanej w ten sposób nagrodzie zostanie określona przez Organizatora wartość punktowa i w celu udziału w Konkursie o tę nagrodę Uczestnik musi posiadać na swoim koncie odpowiednią liczbę punktów. W przypadku wygranej punkty te są kasowane na koncie Uczestnika, natomiast Uczestnik, który nie wygrał nagrody, zachowuje punkty.

3.       Jeżeli w ramach danego Sklepu w Konkursie uczestniczy kilku Właścicieli Sklepów i/lub kilku Sprzedawców, podział zebranych punktów pomiędzy Właścicieli Sklepu i odpowiednio Sprzedawców w ramach należących do nich puli jest wewnętrzną sprawą tych Sprzedawców i Właścicieli, a Organizator nie jest zobowiązany do badania przyjętych przez nich zasad.

4.       Właściciel Sklepu może wskazując nagrodę do wygrania w Konkursie łączyć punkty zdobyte poprzez dwa lub więcej Sklepów, których jest Właścicielem.

5.       Aby wskazać nagrodę do wygrania w konkursie Uczestnik powinien w terminie do dnia 31 marca 2010r.:

5.1           Wysłać SMS z numeru telefonu komórkowego, zgłoszonego przez Uczestnika w Konkursie, na numer 3223 według formuły: „n.numer nagrody” (określony w katalogu). Koszt wysłania SMS wynika z indywidualnych planów taryfowych każdego uczestnika, lub

5.2           Zadzwonić na infolinię LUKAS Banku (LUKAS Partner) i powiedzieć, którą nagrodę wskazuje do wygrania, lub

5.3           Złożyć swoje wskazanie nagrody logując się używając indywidualnego loginu i hasła na stronie internetowej Konkursu https://www.ratyreprezentowane.pl

6.       Konkurs będzie przeprowadzany przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora w Sklepach, których Właścicielami są Uczestnicy lub, w których zatrudnieni są Uczestnicy, w terminie 21 dni roboczych licząc od dnia wskazania nagrody do wygrania przez Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przeprowadzenia Konkursu i powiadomienia o tym fakcie Uczestnika.

7.       W celu otrzymania wskazanej przez Uczestnika z katalogu nagrody, Uczestnik musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu wiedzy o kredytach lub innych usługach lub produktach Organizatora. Po odczytaniu pytania przez Przedstawiciela Handlowego i udzieleniu odpowiedzi, Przedstawiciel Handlowy jest uprawniony do weryfikacji prawidłowości odpowiedzi uczestnika bezpośrednio po udzieleniu tej odpowiedzi przez Uczestnika, na podstawie posiadanej przez Przedstawiciela Handlowego listy prawidłowych odpowiedzi. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi wygrana nagroda zostanie wręczona Uczestnikowi przez Przedstawiciela Handlowego Organizatora. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi albo w przypadku nie udzielenia bezpośrednio po pytaniu odpowiedzi przez Uczestnika, Uczestnik nie otrzymuje nagrody. Pytanie konkursowe dla Uczestnika nie może się powtórzyć.

8.       Uczestnik odbierając nagrodę zobowiązany jest pokwitować jej odbiór na druku posiadanym przez Przedstawiciela Handlowego Organizatora.

9.       Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród wskazanych przez Uczestnika innymi nagrodami, zbliżonymi pod względem wartości i walorów do nagród pierwotnych („Nagroda Zastępcza”). Fotografie i opisy nagród przedstawionych w katalogu nagród (pkt od 1.1 do 1.3) mają charakter wyłącznie informacyjny. Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na Nagrodę Zastępczą, wówczas wskazanie nagrody zostanie anulowane.

 

 IV. REGULACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU SMS

1.       Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu organizatora, o których mowa w regulaminie.

2.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMS.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także za ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

4.       Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach konkursu.

  

V. REKLAMACJE

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie do dnia 30 kwietnia 2010 r., listem poleconym na adres Organizatora podany w ust. I – 1, z dopiskiem „Konkurs Raty Dobrze Reprezentowane V Edycja”, (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja powinna zawierać:

                        Imię, nazwisko Uczestnika,

                        Dokładny adres uczestnika,

                        Dokładnie określoną przyczynę reklamacji, w tym rodzaj reklamowanej nagrody, opis wad i uszkodzeń,

                        Wskazanie, czego domaga się uczestnik,

                        Podpis uczestnika.

2.       Jeżeli reklamacja dotyczy otrzymanej przez Uczestnika nagrody, powinna być ona doręczona za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego Organizatora, któremu Uczestnik jednocześnie przekazuje wadliwą nagrodę.

3.       Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacje dotyczące wad nagród nie mogą być jednak składane po upływie 7 dni od dnia odbioru nagrody.

4.       Reklamację rozpatrzy Koordynator lub Organizator i powiadomi o decyzji Uczestnika Konkursu, w terminie 30 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia mu reklamacji, listem poleconym wysłanym na adres uczestnika podany w reklamacji.

5.       W przypadku niewyczerpania postępowania reklamacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem Uczestnik traci wszelkie roszczenia, które ewentualnie mogą wynikać z uczestnictwa w Konkursie.

  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Przez cały okres trwania Konkursu działa obsługiwana przez Organizatora infolinia pod numerem telefonu: 0 801 33 00 22, poprzez którą Uczestnik może zasięgnąć wszelkich bieżących informacji związanych ze swoim uczestnictwem w Konkursie.

2.     Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: Przedstawiciel Handlowy LUKAS Bank SA właściwy dla uczestnika oraz Specjalista ds. programów lojalnościowych LUKAS Bank SA.

3.     W przypadku, kiedy z tytułu wygranej w Konkursie powstaje zobowiązanie do zapłaty przez uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego, Organizator przyznaje do każdej takiej wygranej dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej 11,11% wartości wygranej nagrody.

4.     Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Administratorem tych danych będzie: LUKAS Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, a przetwarzane będą one także (na zlecenie administratora) przez Vision SecretClient Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne.

5.     Niniejszy regulamin dystrybuowany będzie wśród potencjalnych Uczestników Konkursu wraz z katalogiem nagród. Regulamin dostępny jest także na stronie internetowej www.ratyreprezentowane.pl .

6.     Organizator ma prawo dokonywać zmiany w niniejszym regulaminie. Zmiany te będą ogłaszane na stronach www.ratyreprezentowane.pl 

7.     Dodatkowe konkursy ogłaszane dla uczestników konkursu Raty Dobrze Reprezentowane będą objęte osobnymi regulaminami publikowanymi każdorazowo na stronie www.ratyreprezentowane.pl .

8.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.